تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

تصاویر فوق العاده از اراده عظیم انسان برای لاغر شدن

 

نویسنده:رضا


تصاویر فوق العاده از اراده عظیم انسان برای لاغر شدن

چرا که خواستن توانستن است؛ حالا چه با تحمل فشار و انجام تمرینات سخت، رژیم های غذایی مناسب و چه با تشویق و جایزه، ولی آنچه مسلم است حاصل آن چیزی جز محک زدن نیروی اراده در تحقق انگیزه ای بزرگ
برای تضمین سلامتی و داشتن اندامی متناسب و دلخواه نخواهد بود.

http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/01.jpg


http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/02.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/03.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/04.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/05.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/06.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/07.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/08.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/09.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/10.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/11.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/12.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/13.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/14.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/15.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/86/16.jpg