تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

حضور یک موجود عجیب در خیابان های نیویورک و تعجب شهروندان

 

نویسنده:رضا


حضور یک موجود عجیب در خیابان های نیویورک و تعجب شهروندان


راه رفتن یک شتر در خیابان های نیویورک