تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

روش مدرن نیروهای آمریکایی برای آموزش نیروهای پلیس افغانستان

 

نویسنده:رضا


روش مدرن نیروهای آمریکایی برای آموزش نیروهای پلیس افغانستان