تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

زن

 

نویسنده:رضا

Women are mysterious!


 

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com


 

Women are delicate!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are unpredictable!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are simple!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are beautiful!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are peaceful!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are bright!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are perfect!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are joyful!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are calm!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are caring!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are strong!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

Women are creative!

TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com