تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

میخوام بمیرم

 

نویسنده:رضا

وقتی که خاکم می کنن، بهش بگین پیشم نیادبگید که رفت مسافرت، بگید شماره ای ندادیه جور بگین که آخرش، از حرفهاتون هول نکنهطاقت ندارم ببینم به قبر من نگاه کنهدونه به دونه عکسهامو، بردارید آتیش بزنیدهر چی که خاطره دارم، برید و از بیخ بکنیدنزارید از اسم من هم، یه کلمه جا بمونهنمی خوام هیچ وقت تنم و توی گورم بلرزونهبرو آتیش به قلب من نزن، بزار نگاهت از یادم برهبزار واسه همیشه قلب من، چال بشه با من کلی خاطرهبرو نمی خوام ببینی خونه من خالی شدههمدم من به جای تو ریگ های پوشالی شدهاون که می گفت می مرد برات، دیدی راست راستی مردرفت و همه خاطره اش هم، به خاطرت برداشت وبرد


بهش بگید نشست به پات، بهش بگید نیومدی
بگین هنوز دوستت داره با اینکه قیدشو زدی
نشونی قبر منو بهش ندین، خوب می دونه
میاد جای همیشگی سر قرار تو رودخونهبرو آتیش به قلب من نزن، بزار نگاهت از یادم بره
بزار واسه همیشه قلب من، چال بشه با من کلی خاطره

x1pnp_rgmi5o50Z8oATe1swgEaMLZxjRSxvFXJI4k9yBQBfbRmtlK5UwWGrHe-aJHpEkYPpx7nCkBnhZHq4qk_SlMFtdb74jg6AQIdU3rrRr6-7qSVajNy71jfK71cT0-Dd-rmhUvu3kwY.jpg


می خوام رو سنگ قبرم این باشه
می خوام رو سنگ قبرم این باشه:
طلوعی که خیلی غم انگیز بود
قشنگ ترین خاطره عمرم
غروبی که خیلی دل انگیز شد
رو سنگ قبرم بنویس
روزی اومد با امید آخر
ولی حالا بدرقه راهش
داغی که موندش رو دل مادر